Dcéry Našej Milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Misijná nedeľa, Bratislava, 19. október 2014

 

Deň pred Misijnou nedeľou sa dve dievčatá Klára a Zuzana Račková modlili s nami ruženec za deti z celého sveta. Dievčatá sa nemohli modliť s ostatnými deťmi v ich obci, pretože na druhý deň sa s nami zúčastnili na evanjeliovej procesii v Bratislave-Petržálke.

krátke video


Časť z listu od svätého otca pápeža Frantižka z Misijnej nedele

Drahí bratia a sestry,

obrovské množstvo ľudí dnes stále nepozná Ježiša Krista. Z tohto dôvodu poslanie Ad Gentes je aj naďalej veľmi naliehavé. Všetci členovia Cirkvi sú povolaní k účasti na tejto misii, pretože Cirkev je misionárska v jej samotnej podstate: bola zrodená pre „ísť vpred“. Svetový deň misií je privilegovaný okamih, kedy sa veriaci z rôznych kontinentov zapájajú do modlitby a konkrétnych gest solidarity, aby podporili mladé Cirkvi v misijných krajinách. Je to oslava milosti a radosti. Oslava milosti, pretože Duch Svätý, poslaný od Otca, ponúka múdrosť a silu tým, ktorí sú poslušní jeho činom. Oslava radosti, pretože Ježiš Kristus, Otcov Syn, poslaný evanjelizovať svet, podporuje a sprevádza naše misijné úsilie. Táto radosť z Ježiša a misionárskych učeníkov ma vedie k zamysleniu sa nad biblickým obrazom, ktorý nájdeme v Lukášovom evanjeliu (10, 21-23).

1. Evanjelista nám hovorí, že Pán po dvoch poslal sedemdesiatdva učeníkov do miest a dedín, aby hlásali, že Božie kráľovstvo je blízko a aby pripravili ľudí na stretnutie s Ježišom. Po vykonaní tohto poslania sa učeníci vrátili plní radosti: radosť je dominantnou témou tejto prvej a nezabudnuteľnej misijnej skúsenosti. Božský Majster im ešte povedal: „No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi.“ V tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, …“ Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy.” (Lk 10: 20-21, 23).

 

 

Mission Sunday, Bratislava, 19th October 2014

 

The day before Mission Sunday, these two girls, Krala and Zuzana Rackova prayed the Rosary with us for Children around the world. The girls could not make it with other children in their village because they had appointment with us for the gospel procession in Petrazalka, Bratislava the next day..

short video


Part of the Letter of the Holy Father, Pope Francis for Mission Sunday

Dear Brothers and Sisters,

Today vast numbers of people still do not know Jesus Christ. For this reason, the mission ad gentes continues to be most urgent. All the members of the Church are called to participate in this mission, for the Church is missionary by her very nature: she was born "to go forth". World Mission Day is a privileged moment when the faithful of various continents engage in prayer and concrete gestures of solidarity in support of the young Churches in mission lands. It is a celebration of grace and joy. A celebration of grace, because the Holy Spirit, sent by the Father, offers wisdom and strength to those who are obedient to his action. A celebration of joy, because Jesus Christ, the Father’s Son, sent to evangelize the world, supports and accompanies our missionary efforts. This joy of Jesus and missionary disciples leads me to propose a biblical icon, which we find in the Gospel of Luke (cf. 10:21-23).

1. The Evangelist tells us that the Lord sent the seventy-two disciples two by two into cities and villages to proclaim that the Kingdom of God was near, and to prepare people to meet Jesus. After carrying out this mission of preaching, the disciples returned full of joy: joy is a dominant theme of this first and unforgettable missionary experience. Yet the divine Master told them: "Do not rejoice because the demons are subject to you; but rejoice because your names are written in heaven. At that very moment Jesus rejoiced in the Holy Spirit and said: ‘I give you praise, Father...’ And, turning to the disciples in private he said, ‘Blessed are the eyes that see what you see’" (Lk 10:20-21, 23). 

 


Mission Sunday, 19th October 2014
Download
Mission Sunday, 19th October 2014
Download
Mission Sunday, 19th October 2014
Download
Mission Sunday, 19th October 2014
Download
Mission Sunday, 19th October 2014
Download
Mission Sunday, 19th October 2014
Download
Mission Sunday, 19th October 2014
Download
Mission Sunday, 19th October 2014
Download
Mission Sunday, 19th October 2014
Download
Mission Sunday, 19th October 2014
Download
Mission Sunday, 19th October 2014
Download
Mission Sunday, 19th October 2014
Download
Mission Sunday, 19th October 2014
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery

Ak chcete vedieť viac o našej kongregácii a o Duchovnom centre na Lukovom dvore, napíšte nám na emailovú adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
alebo zavolajte na 37 / 77 30 730.