Dcéry Našej Milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

15. marec 2015, laici Chevalierovej rodiny organizovali krížovnú cestu na Kalvárii v Nitre

Na štvrtú pôstu nedeľu (Laetare), Chevalierova rodina viedla pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii. Páter Jozef MSC počas kázne v kostole povedal úvod ku zastaveniam krížovej cesty a potom páter Pavol MSC viedol modlitbu pri každom zastavení. Asistovali mu seminaristi a brat. Pri každom zastavení laik zo Chevalierovej rodiny prečítal modlitbu a reflexiu. Bolo to veľmi nábožné a zúčastnilo sa asi 200 ľudí. Bolo veľmi dojemné vidieť mnoho starších ľudí kráčať do kopca ku ďalším zastaveniam. Ježišove slová ožívajú v spôsobe, akým ľudia prejavili svoju vieru a nasledovali Ježiša v jeho utrpení.

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.” Mt 16, 24-26

Nie je jednoduché niesť kríž, ale majme napamäti, že Boh je s nami v našom utrpení. Trpí spolu s nami. Izaiáš píše: „Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vryl,..”  Iz 49, 15-16

 

15th March 2015, Chevalier family organized prayer meeting on Kalvaria in Nitra

On the fourth Sunday, Laetare Sunday, the Chevalier family led the Stations of the Cross at Kalvaria. Fr Joe MSC gave an introduction to the Stations in the Church by giving a homily and then Fr Pavol MSC led the prayers at each Station. He was assisted by seminarians and a brother. At each Station a member of the Lay Chevalier read out the prayer and reflection. It was very prayerful and about 200 people attended. It was very moving to see a good many elderly people going up the hill to follow the stations. The words of Jesus come alive in the way the people showed their faith and followed Jesus in his passion.

"If you anyone wants to be a follower of mine let him renounce himself and take up his cross and follow me. Anyone who wants to save his life will lose it, but anyone who loses his life for my sake will find it." Mat 16: 24-26

It is not easy to carry one´s cross but let us remember that God is present in our suffering. He’s suffering along with us. Isaiah asks, "Can a mother forget her nursing child? Can she feel no love for the child she has borne? But even if that were possible, I would not forget you! See, I have written your name on the palms of my hands."  Isaiah 49: 15,16

 


Krížová cesta na Kalvárii v Nitre, 15.3.2015
Download
Krížová cesta na Kalvárii v Nitre, 15.3.2015
Download
Krížová cesta na Kalvárii v Nitre, 15.3.2015
Download
Krížová cesta na Kalvárii v Nitre, 15.3.2015
Download
Krížová cesta na Kalvárii v Nitre, 15.3.2015
Download
Krížová cesta na Kalvárii v Nitre, 15.3.2015
Download
 
 

 Geotagging

 
Powered by Phoca Gallery

Ak chcete vedieť viac o našej kongregácii a o Duchovnom centre na Lukovom dvore, napíšte nám na emailovú adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
alebo zavolajte na 37 / 77 30 730.